shoprighttopcorner
Today is 15.7.2024
Linnankatu 61
today closed
18.7. open
12:30-15:30
Josafatinkatu 9
today closed
17.7. open
12:30-17:30
info@meijin.fi
tel. +358(0)400-270853
INFO
SELECT
SALE
AIKIDO
IAIDO
JUDO
JU-JUTSU
JODO
KARATE
KENDO
KYUDO
NAGINATA
TAIJUTSU KENJUTSU
SHINAI
LADIES
JUNIORS
SPECIAL
OVAL
NAGINATA
PARTS
SERVICE
MADE IN JAPAN
SWORDS

PARTS
SERVICE
STANDS
CLOTHING
UNIFORMS
HAKAMA NAGE
HAKAMA KATA
GI KEN
PANTS
SHOES TABI GETA
BELTS OBI
AIKIDO
IAIDO
KENDO
JUDO
KARATE
TAIJUTSU
JAPAN
TENUGUI
BOKKEN
KODACHI
TANTO
SUBURI
RYU
JO
BO & HANBO
NUNCHAKU
TONFA
NAGINATA
YARI
SAYA &
SAGEO

TSUBA
STANDS
6mm - 2mm
2bu - 0.8bu
MEN
DO
KOTE
TARE
SUNE ATE
EXTRA
TENUGUI
RESELLER PROGRAM
HAE/SEARCH name: no#:
copyright©